Pracownia multimedialna

Zajmuje się kształceniem i rozwojem umiejętności społecznych, pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym. W terapii podkreśla się rozwój takich cech osobowych uczestników, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności. Cele tej pracowni realizowane są poprzez:
  • Naukę korzystania z komputera, gilotyny, bindownicy, tabletu graficznego, tablicy interaktywnej, drukarki, kserokopiarki;
  • Naukę wypracowania pozytywnych postaw wobec najbliższego otoczenia, oraz w sferze własnej osoby;
  • Naukę i doskonalenie umiejętności związanych z osobistą zaradnością życiową.