Pracownia multimedialna

Zajmuje się kształceniem i rozwojem umiejętności społecznych, pozwalających na właściwe funkcjonowanie w życiu codziennym. W terapii podkreśla się rozwój takich cech osobowych uczestników, które ułatwiają przystosowanie do życia w otwartej społeczności. Cele tej pracowni realizowane są poprzez:
  1. Naukę korzystania z komputera, gilotyny, bindownicy, tabletu graficznego, tablicy interaktywnej, drukarki, kserokopiarki;
  2. Naukę wypracowania pozytywnych postaw wobec najbliższego otoczenia, oraz w sferze własnej osoby;
  3. Naukę i doskonalenie umiejętności związanych z osobistą zaradnością życiową.