GRATULACJE!!!

Gratulujemy naszemu uczestnikowi Mateuszowi R., który zajął III miejscie w etapie wojewódzkim 18 edycji ogólnoposkiego konkursu plastycznego.

Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” odbyła się 18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanego przez PFRON. Udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawni mieszkańcy domów pomocy społecznej. 

Wykonane prace nagradzane były w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia. Motyw przewodni tegorocznej edycji – „Tajemnica mojej wyobraźni” – został wybrany w głosowaniu internetowym. Cieszymy się, że licznie wzięli w nim udział uczestnicy i laureaci z lat poprzednich.

 

Bezpieczne WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu realizują projekt pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnych  poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Uzyskane w ramach grantu środki finansowe są przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Fundusz zwraca również uwagę na dodanie w pierwszym zdaniu ust. 6 po wyrażeniu „które są” wyrażenia „lub były w okresie od dnia 9 marca 2020 roku”. Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Wnioski w programie składane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 roku. Wprowadzenie do kierunków brzegowych postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym (a na dzień jego złożenia czy podejmowania decyzji przez realizatora nie są już podopiecznymi placówki).

W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne „Kierunków działań oraz warunków brzegowych (…)” – Moduł III, brzmi aktualnie:

„6.   Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

Cały artykuł na stronie http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-zakres-wsparcia-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-posz/

Nabór wniosków w ramach zadań finansowanych ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przesyła informację o możliwości składania wniosków w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w ramach środków  PFRON .
Wnioskodawcą może być każdy mieszkaniec Zabrza z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z uzasadnioną potrzebą zaopatrzenia w poniżej wymieniony sprzęt.
 
 
Likwidacja barier technicznych oznacza bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
 
80 % maksymalna kwota 10 000 zł  są to m.in. schodołazy, podnośniki, krzesełka kąpielowe, itp.
50 % dofinansowania do sprzętu AGD maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł są to m.in. pralki, lodówki, kuchenki, zmywarki.
60% dofinansowanie do zmiany ogrzewania z pieca węglowego na m.in. ogrzewanie gazowe   maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł.
50 % dofinansowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł.
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
 
Likwidacja barier w komunikowaniu się  oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się/ lub przekazywanie informacji
 
50 % dofinansowania maksymalna kwota to 1500 zł. są to m.in. komputery, laptopy, tablety, smartfony, czytniki, mówniki, rower trójkołowy, budziki świetlne i wibracyjne, urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora, , inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk;
50%  dofinansowania do sprzętu typu cyber-oko (sprzęt do komunikowania się – monitor sterowany wzrokiem)  w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł,
50% dofinansowania w maksymalnej kwocie 1000 zł do specjalistycznego oprogramowania. 
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
pozdrawiam
Małgorzata Warian
Obsługa Środków PFRON
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
tel. 32 277 78 21

 

 
 
 

#żółtaStrefa#coronawirusCovid19#zawieszenieDziałalnościWTZ

Decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Śląski zawiesza działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).