PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Wprowadzone zmiany odnoszą się do rozdziału III Postanowienia ogólne, ust. 6 dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi””.

Decyzja Zarządu PFRON obejmuje, między innymi,  rozszerzenie katalogu placówek (których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). Wprowadzone zmiany stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych oraz postulaty Realizatorów programu. W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

Fundusz zwraca również uwagę na dodanie w pierwszym zdaniu ust. 6 po wyrażeniu „które są” wyrażenia „lub były w okresie od dnia 9 marca 2020 roku”. Zgodnie z programem jego adresat musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, jak i w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Wnioski w programie składane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 roku. Wprowadzenie do kierunków brzegowych postanowień, zgodnie z którymi pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku uczestnikami placówek wymienionych w katalogu umożliwia rozpatrzenie pozytywnie wniosków osób, które były uprawnione do otrzymania wsparcia w okresie, w którym ono przysługiwało, ale złożyły bądź złożą wniosek w terminie późniejszym (a na dzień jego złożenia czy podejmowania decyzji przez realizatora nie są już podopiecznymi placówki).

W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne „Kierunków działań oraz warunków brzegowych (…)” – Moduł III, brzmi aktualnie:

„6.   Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

  1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

Cały artykuł na stronie http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-rozszerza-zakres-wsparcia-w-ramach-modulu-iii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-posz/

Nabór wniosków w ramach zadań finansowanych ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przesyła informację o możliwości składania wniosków w ramach likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w ramach środków  PFRON .
Wnioskodawcą może być każdy mieszkaniec Zabrza z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, z uzasadnioną potrzebą zaopatrzenia w poniżej wymieniony sprzęt.
 
 
Likwidacja barier technicznych oznacza bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.
 
80 % maksymalna kwota 10 000 zł  są to m.in. schodołazy, podnośniki, krzesełka kąpielowe, itp.
50 % dofinansowania do sprzętu AGD maksymalna kwota dofinansowania 5000 zł są to m.in. pralki, lodówki, kuchenki, zmywarki.
60% dofinansowanie do zmiany ogrzewania z pieca węglowego na m.in. ogrzewanie gazowe   maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł.
50 % dofinansowanie samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł.
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
 
Likwidacja barier w komunikowaniu się  oznacza to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się/ lub przekazywanie informacji
 
50 % dofinansowania maksymalna kwota to 1500 zł. są to m.in. komputery, laptopy, tablety, smartfony, czytniki, mówniki, rower trójkołowy, budziki świetlne i wibracyjne, urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora, , inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk;
50%  dofinansowania do sprzętu typu cyber-oko (sprzęt do komunikowania się – monitor sterowany wzrokiem)  w maksymalnej kwocie 5 000,00 zł,
50% dofinansowania w maksymalnej kwocie 1000 zł do specjalistycznego oprogramowania. 
 
Aby móc starać się o dofinansowanie należy uzupełnić “wniosek  o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” uzupełnić dołączone do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty, fakturę proforma/ofertę cenową oraz kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.  Należy pamiętać, iż nie można zakupić sprzętu przed podpisaniem umowy z tut. MOPR.
 
pozdrawiam
Małgorzata Warian
Obsługa Środków PFRON
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
tel. 32 277 78 21

 

 
 
 

#żółtaStrefa#coronawirusCovid19#zawieszenieDziałalnościWTZ

Decyzją Nr PSI.6334.140.2020 z dnia 19 października 2020 roku Wojewoda Śląski zawiesza działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej do odwołania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#5lipiec#ZostańWdomu#coronawirus#Covid19

Decyzją Nr PSI.6334.88.2020 z dnia 18 czerwca  2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej              do 5 lipca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Przedłużenie#21czerwca#ZostańWdomu#coronawirusCovid19

Decyzją Nr PSI.6334.75.2020 z dnia 4 czerwca  2020 roku Wojewoda Śląski przedłuża zawieszenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej              do 21 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).